دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11362 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11363 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11364 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26456 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11510 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11511 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11512 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11513 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11514 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11515 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11516 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
11517 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11518 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11519 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11520 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11521 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11522 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11523 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11574 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11575 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11577 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11584 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11714 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11715 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11716 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11717 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11718 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11719 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11720 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11723 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11724 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11725 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11727 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11728 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11730 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول