دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11285 روزانه دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11298 روزانه دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11313 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11320 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11332 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11343 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11347 مجازي دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11383 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11407 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11446 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11463 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11479 مجازي دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11541 روزانه دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11551 روزانه دانشگاه تهران تهران تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11557 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11564 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11566 مجازي دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11599 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11631 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11644 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11668 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11672 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور