دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه قم و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11413 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11414 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11468 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول فقط مرد
11469 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11606 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11607 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11649 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن