دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11283 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
11294 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11308 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
11318 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11328 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11339 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11379 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11402 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
11442 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11460 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11588 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11611 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
11636 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
11653 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن