دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و  حرکات اصلاحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11537 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11538 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11539 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11540 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11541 روزانه دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11542 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11543 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11544 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11545 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11546 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11547 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11548 روزانه دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11549 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11550 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11551 روزانه دانشگاه تهران تهران تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11552 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11553 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11554 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11555 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11556 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11557 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11558 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11559 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11560 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11561 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11562 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11563 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11564 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11565 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11573 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11566 مجازي دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
11567 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11568 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11569 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11570 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11571 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11572 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تربیت بدنی ویژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11574 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11575 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11577 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11584 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حرکات اصلاحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان امدادگر ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول