دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11735 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11736 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11737 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11738 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11739 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11740 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11741 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11742 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11743 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11744 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11745 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11746 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11747 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11748 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11749 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11750 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11751 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11752 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11753 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
11754 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
11755 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11756 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11757 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11758 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11759 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11760 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11761 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11762 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11764 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11765 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11766 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11767 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11768 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11769 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11770 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11771 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11772 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11773 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11774 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
11775 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11776 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11777 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11778 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11779 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11780 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11781 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه دوم فقط زن
11782 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11783 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11784 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11785 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11786 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11787 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11788 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11789 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11790 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11791 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11792 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11793 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11794 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11795 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11796 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11797 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11798 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11803 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11804 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11805 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11806 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11807 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11808 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11809 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11810 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11811 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11812 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11813 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11814 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11815 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11816 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11817 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11818 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11819 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11820 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11821 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11822 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11799 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11800 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11801 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11802 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11823 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11824 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11825 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
11826 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11827 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11828 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11829 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11830 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11831 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11832 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11833 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11834 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11835 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11836 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11837 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11838 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
11839 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11840 روزانه دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11841 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11842 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11843 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11844 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11845 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11846 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11847 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11848 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11849 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11850 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11851 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11852 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
11853 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11854 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11855 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11856 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11857 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11858 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11859 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11860 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11861 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11862 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11863 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11864 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11865 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11866 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11867 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11868 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11869 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11873 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11874 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11875 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11876 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11877 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11878 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11879 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11880 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11881 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11882 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11870 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ اسلام آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
11871 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11890 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مطالعات تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
11883 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11884 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11885 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11886 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11872 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11887 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
11888 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11889 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مطالعات تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11891 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11892 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11893 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11894 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11895 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11896 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11897 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11898 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه