دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11735 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11736 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11737 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11738 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11739 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11740 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11741 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11750 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11751 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11752 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11753 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
11754 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
11755 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11756 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11757 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11758 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11759 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11760 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11761 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11762 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11764 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11765 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11766 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11767 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11768 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11769 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11770 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11771 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11772 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11773 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11774 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
11775 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11776 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11777 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11823 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11824 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11825 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
11826 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11827 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11828 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11829 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11830 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11831 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11832 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11833 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11834 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11835 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11836 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11837 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11838 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
11839 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11840 روزانه دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11841 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11842 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11843 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11844 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11845 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11846 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11847 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11848 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11849 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11891 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11892 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11893 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11894 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول