دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11742 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11743 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11744 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11745 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11746 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11747 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11778 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11779 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11780 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11781 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه دوم فقط زن
11782 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11783 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11784 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11785 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11786 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11787 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11788 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11789 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11790 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11791 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11792 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11793 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11794 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11795 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11796 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11797 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11798 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11850 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11851 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11852 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
11853 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11854 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11855 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11856 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11857 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11858 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11859 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11860 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11861 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11862 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11863 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11864 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11865 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11866 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11867 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11868 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11869 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11895 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11896 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول