دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11735 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11736 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11737 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11738 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11739 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11740 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11741 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11742 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11743 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11744 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11745 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11746 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11747 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11748 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11749 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه