دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11899 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11900 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11901 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11902 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11903 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11904 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11905 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11906 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11907 روزانه دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11908 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11909 روزانه دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11910 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11911 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11912 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11914 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11913 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11915 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
11916 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11917 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه دوم فقط زن
11918 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11919 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11920 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11921 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11922 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11923 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11924 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11925 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11926 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11927 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11928 روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
11929 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11930 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11931 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11932 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11933 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11934 روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11935 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11936 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11937 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11938 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11939 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11940 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
11941 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11942 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11943 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11944 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11945 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11946 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11947 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
11948 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11949 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11950 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11951 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11958 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11959 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11960 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11961 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11962 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11963 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11964 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26450 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11952 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11953 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11954 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11955 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11956 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11957 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11965 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
11966 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11967 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11968 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
11969 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11970 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11971 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11972 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11973 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11974 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11975 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11976 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11977 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11978 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11979 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11980 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
11981 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11982 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11983 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11984 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11985 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11986 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11987 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11988 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11989 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11990 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11991 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11992 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11993 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11994 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11995 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11996 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11997 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11998 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11999 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12000 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12001 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12002 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12003 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12004 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12005 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12006 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12007 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12008 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12009 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
12010 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط زن
12013 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
12014 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12015 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12016 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12017 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12018 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12019 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12020 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12021 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12022 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات اوقات فراغت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12023 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12024 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12025 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
12026 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12027 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12028 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12029 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
12030 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12031 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12032 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12033 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری مذهبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12034 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان گردشگری مذهبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12035 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی گردشگری مذهبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12036 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12037 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12038 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12039 روزانه دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12040 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12041 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم دانش اجتماعی مسلمین آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12042 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12043 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول