دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11916 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11939 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12002 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12003 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12007 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12008 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12009 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
12010 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط زن