دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11902 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11903 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11904 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11910 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11911 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11912 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11938 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11939 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11940 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
11941 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11942 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11943 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11944 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11945 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11946 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11947 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
11948 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11949 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11950 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11951 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11980 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
11981 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11982 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11983 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11984 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11985 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11986 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11987 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11988 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11996 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11997 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12005 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12006 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12007 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12008 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12019 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12020 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12021 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12028 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12029 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
12030 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12031 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12037 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12040 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12043 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول