دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11965 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
11966 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11967 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11991 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11992 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11993 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12013 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
12014 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12015 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12022 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات اوقات فراغت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12033 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری مذهبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12034 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان گردشگری مذهبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12035 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی گردشگری مذهبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12038 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12041 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم دانش اجتماعی مسلمین آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -