دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11899 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11902 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11906 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11910 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11921 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11942 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11972 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11982 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11994 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11996 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12016 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12019 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12026 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12027 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12030 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12031 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12036 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12037 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12039 روزانه دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12040 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12042 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12043 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول