دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه علامه طباطبایی - تهران و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11908 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11911 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11929 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11946 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11995 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11997 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12001 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12006 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12017 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12020 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12024 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12028 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول