دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه یزد و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11901 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11904 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11909 روزانه دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11912 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11934 روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11950 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11979 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11988 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول