دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی و  گرایشهای هم ضریب

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11999 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12000 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12001 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12002 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12003 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12004 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12005 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12006 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12007 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12008 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12009 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
12010 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط زن
12013 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
12014 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12015 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -