دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اصفهان و در رشته مجموعه زبان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12061 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12085 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12134 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12143 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12158 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12161 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول