دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12134 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12135 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
12136 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12137 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12138 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12139 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12140 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12141 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12142 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12143 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12144 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
12145 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12146 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12147 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12148 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12149 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12150 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12154 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12156 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
12157 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
12155 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12151 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12152 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12153 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه