دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12165 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
12166 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12167 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
12168 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12169 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12170 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12171 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12172 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12173 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12174 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12175 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12176 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12178 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12179 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12180 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12181 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12182 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12183 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12184 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12185 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12186 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12187 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12188 روزانه دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12189 روزانه دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12190 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12191 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12192 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
12193 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12194 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12195 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12196 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس آیتاله طالقانی قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
12197 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
12198 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
12199 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12200 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12201 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12202 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
12203 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12204 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12205 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12206 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12207 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12208 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12209 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12210 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12211 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12212 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12213 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12214 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12215 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12216 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12217 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12218 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12219 نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12220 نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12221 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
12222 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12223 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12224 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12225 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12226 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12280 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12252 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12253 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12254 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12255 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12256 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12257 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12259 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12260 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12261 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12262 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12263 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم قرآن و حدیث آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12227 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12228 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12229 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12230 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12231 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12264 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12265 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12266 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12267 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12268 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12269 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12270 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12271 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12272 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12273 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12274 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12275 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12276 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12277 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12281 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12282 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12283 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12284 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12285 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12286 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12287 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12288 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12289 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
12290 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12291 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12292 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12293 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12294 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12295 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12296 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12297 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12298 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
12299 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12300 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12301 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12302 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12303 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12304 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12305 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12306 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12307 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12308 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اعجاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12309 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12310 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12311 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12312 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12313 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12314 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12315 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12316 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12317 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12318 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12319 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12320 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
12321 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12322 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12323 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12324 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12325 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12326 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12327 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
12328 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12329 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12330 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12331 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12332 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12333 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12334 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12335 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12336 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اعجاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12337 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم علوم قرآن آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12338 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اعجاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12342 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12343 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12344 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12345 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12346 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12347 روزانه دانشگاه تهران تهران نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12348 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12349 روزانه دانشگاه قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12350 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12351 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12352 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12353 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12354 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12355 روزانه دانشگاه یزد یزد اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12356 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12357 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12358 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12359 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12360 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12361 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12362 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12363 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12364 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12365 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12366 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12367 نوبت دوم دانشگاه قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12368 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12369 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12370 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12371 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12372 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12373 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12374 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12375 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12376 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12378 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12379 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12380 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12381 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12383 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12384 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12385 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12386 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12387 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12388 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12389 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12390 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12391 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12392 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12393 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12394 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12395 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12396 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12397 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12418 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم تفسیر اثری آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12419 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم نهج البلاغه آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12420 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم کلام و عقاید آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12421 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
12422 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
12423 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم و معارف نهج البلاغه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12398 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12399 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12400 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
12401 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12402 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12377 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12403 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12404 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12405 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12406 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12407 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12408 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12409 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12410 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12411 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران کلام و عقاید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12412 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهپویان سیدالشهداء - قم (ویژه خواهران) قم کلام و عقاید آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
12413 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12414 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12415 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12416 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران علوم و معارف نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12417 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم و معارف نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
26460 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12424 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12425 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12426 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12427 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12428 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12429 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12430 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل آمل) مازندران تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12431 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل تهران) تهران تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12432 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل شیراز) فارس تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12433 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12434 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12435 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل قم) قم تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
12436 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12437 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل آمل) مازندران تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12438 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل تهران) تهران تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12439 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل شیراز) فارس تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12440 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12441 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل قم) قم تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
12442 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12443 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12444 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12445 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12446 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12447 روزانه دانشگاه یزد یزد تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12448 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12449 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12450 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12451 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12452 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل تهران) تهران تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12453 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل آمل) مازندران تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12454 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل شیراز) فارس تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12455 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12456 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل قم) قم تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
12457 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12458 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل قم) قم تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم
12459 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12460 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل آمل) مازندران تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12461 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل تهران) تهران تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12462 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل شیراز) فارس تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12463 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12464 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل میبد) یزد تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12465 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12466 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12467 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امورخیریه (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12468 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12469 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12470 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تفسیر قرآن مجید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26420 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم تفسیر اجتماعی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12471 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12472 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12473 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
12474 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12475 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهپویان سیدالشهداء - قم (ویژه خواهران) قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26418 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم تفسیر اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26419 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران تفسیر اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول