دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم قرآن و حدیث
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12168 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12169 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12170 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12171 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12172 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12173 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12174 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
12175 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
12176 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12177 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12178 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط مرد
12179 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12180 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط مرد
12181 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
12182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12183 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - علوم قرآن
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12231 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم قرآنی گرایش ادبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12232 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران علوم قرآنی گرایش ادبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - علوم حدیث
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12287 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم تفسیر اثری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12288 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل اصفهان) اصفهان تفسیر اثری آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
12289 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی تفسیر اثری آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
12290 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12291 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان تفسیر اثری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12293 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی نهج البلاغه آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
12294 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم نهج البلاغه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12295 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران نهج البلاغه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12296 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران کلام و عقاید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12297 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث تهران تهران اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12298 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12299 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 4 - تفسیر و علوم قرآن
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12344 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
12347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام تفسیر و علوم قرآن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول