دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - علوم حدیث

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12342 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12343 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12344 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12345 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12346 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12347 روزانه دانشگاه تهران تهران نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12348 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12349 روزانه دانشگاه قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12350 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12351 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12352 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12353 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12354 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12355 روزانه دانشگاه یزد یزد اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12356 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
12357 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12358 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12359 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12360 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12361 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12362 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12363 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12364 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12365 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل
12366 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12367 نوبت دوم دانشگاه قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12368 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12369 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12370 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12371 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12372 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12373 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12374 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12375 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12376 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12378 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12379 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12380 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12381 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12383 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12384 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12385 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12386 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12387 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12388 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12389 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12390 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12391 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12392 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12393 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12394 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12395 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12396 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12397 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12418 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم تفسیر اثری آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12419 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم نهج البلاغه آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12420 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم کلام و عقاید آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12421 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
12422 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
12423 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم و معارف نهج البلاغه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12398 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12399 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12400 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
12401 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12402 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اصولالدین و معارف علوی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12377 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12403 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12404 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12405 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12406 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12407 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12408 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان تفسیر اثری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12409 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12410 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12411 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران کلام و عقاید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12412 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهپویان سیدالشهداء - قم (ویژه خواهران) قم کلام و عقاید آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
12413 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12414 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12415 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اصولالدین و معارف علوی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12416 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران علوم و معارف نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12417 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم علوم و معارف نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
26460 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی نهج البلاغه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن