دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1112 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12478 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول فقط زن
12483 روزانه دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12493 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12502 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12503 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فقه سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12504 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12505 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12506 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شهید مطهری - شرایط در انتهای دفترچه
12507 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12508 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شهید مطهری - شرایط در انتهای دفترچه
12511 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
12517 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12523 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12531 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فقه سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12532 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12533 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول برنامه درسی خاص دانشگاه شاهد - شرایط در انتهای دفترچه
12542 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12543 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12553 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12539 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فقه سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12563 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12566 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12572 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12573 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12574 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه