دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1112 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12484 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12495 روزانه دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12496 روزانه دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12516 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12525 نوبت دوم دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
12526 نوبت دوم دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12545 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12578 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
12579 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب فقهی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12555 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12561 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12562 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
12575 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مذاهب فقهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12576 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فقه سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
12577 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم فقه و حقوق خانواده آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26421 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه