دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12751 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
12752 روزانه دانشگاه تهران تهران ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12760 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12762 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران عرفان تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12764 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
12766 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12772 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12774 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران عرفان تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12776 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12777 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران عرفان تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12781 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران ادیان ابراهیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
( 1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12785 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12787 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12788 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12794 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
12796 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12797 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12803 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه