دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12753 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12765 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12784 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم تصوف و عرفان اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12779 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم ادیان و عرفان آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12780 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم ادیان ابراهیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12782 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم ادیان غیر ابراهیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12783 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم تصوف و عرفان اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
( 1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12790 روزانه دانشگاه قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12791 روزانه دانشگاه قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12799 نوبت دوم دانشگاه قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول فقط مرد
12800 نوبت دوم دانشگاه قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن