دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - تاریخ و تمدن ملل  اسلامی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1114 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12785 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12786 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12787 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12788 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12789 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12790 روزانه دانشگاه قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12791 روزانه دانشگاه قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12792 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12793 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
12794 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
12795 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12796 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12797 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12798 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12799 نوبت دوم دانشگاه قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول فقط مرد
12800 نوبت دوم دانشگاه قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12801 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12802 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12804 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12803 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه