دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - فلسفه دین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1116 - مجموعه فلسفه (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12850 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12851 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12852 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12853 روزانه دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12854 روزانه دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12855 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12856 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
12857 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12858 نوبت دوم دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
12859 نوبت دوم دانشگاه قم قم اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12860 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12861 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12862 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12863 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12864 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی اخلاق کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12865 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اخلاق کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12866 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اخلاق کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12867 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12868 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد اخلاق کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12869 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اخلاق کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12870 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12871 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12872 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12873 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12874 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12875 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فلسفه اخلاق آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12876 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اخلاق اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12877 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12878 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه اخلاق آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12879 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اخلاق کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12880 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان اخلاق کاربردی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن