دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12881 روزانه دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12882 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12883 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
12884 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12885 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12886 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12887 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12888 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12889 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12890 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12891 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12892 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12893 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12894 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12895 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12896 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12897 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12898 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12899 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
12900 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
12901 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12902 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12903 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12905 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12906 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
12907 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12908 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12909 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12910 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12911 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12912 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12913 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12914 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12915 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12916 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12917 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12918 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12919 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12920 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12925 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12926 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12927 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12928 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12929 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12930 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12931 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12932 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12933 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12934 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12935 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12936 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12937 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12921 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12922 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12923 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12924 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12938 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12939 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12940 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12941 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
12942 روزانه دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12943 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12944 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12945 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12946 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12947 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12948 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12949 روزانه دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12950 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12951 روزانه دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12952 روزانه دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12953 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12954 روزانه دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12955 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
12956 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12957 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
12958 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12959 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12960 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12961 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12962 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12963 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12964 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12970 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12971 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12972 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12973 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12974 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12975 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12976 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12977 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12965 مجازي دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
12978 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12979 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12980 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12981 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12982 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12983 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12966 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12967 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12968 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12969 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12984 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
12985 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12986 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
12987 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12988 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12989 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12990 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12991 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12992 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
12993 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12994 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12995 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12996 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12997 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12998 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12999 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13000 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13001 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13002 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای مختص کارکنان شاغل مرد ناجا - برابر امین. - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13003 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13004 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13005 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13006 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13007 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13008 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13009 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13010 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13011 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13012 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
13013 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13014 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13015 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13016 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13017 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13018 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13019 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13020 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13021 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13022 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13023 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13024 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13025 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13026 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13034 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13035 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13036 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13037 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13038 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13027 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
13028 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13029 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13030 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13031 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13032 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13033 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13039 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13040 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13041 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13042 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13043 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13044 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13045 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13046 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13047 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13048 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13049 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13050 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13051 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13052 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13053 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13054 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13055 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13056 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13057 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13058 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13059 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13060 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13061 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13066 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13067 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13068 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13069 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13070 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13071 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13062 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13063 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13064 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13065 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13072 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - آموزش بزرگسالان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13079 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش بزرگسالان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13080 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش بزرگسالان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13081 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13082 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13083 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13085 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13086 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13087 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13088 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13089 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13090 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
13091 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13093 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13095 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13097 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13098 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13099 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13100 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13103 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13104 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13105 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13106 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13101 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13102 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13107 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13108 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13109 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13110 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13111 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13112 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13113 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13114 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13115 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13117 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13118 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13116 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13119 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13120 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13121 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13122 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13123 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13124 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13125 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13126 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13127 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13128 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13129 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
13130 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
13131 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
13132 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13133 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
13134 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13135 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13136 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13137 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13138 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13139 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13140 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول