دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12883 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
12887 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12888 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12890 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12892 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12896 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12903 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12906 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
12910 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12911 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12912 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12914 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12916 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12928 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12929 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12930 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12923 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12941 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
12942 روزانه دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12945 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12947 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12950 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12957 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
12958 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12960 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12962 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12963 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12973 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12965 مجازي دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
12980 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12968 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12986 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
12987 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12990 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12991 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12992 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
12993 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12997 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13001 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13002 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای مختص کارکنان شاغل مرد ناجا - برابر امین. - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13008 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13009 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13012 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
13015 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13016 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13020 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13022 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13036 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13027 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
13028 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13029 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13031 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13050 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13053 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13058 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13060 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13062 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13065 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13072 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - آموزش بزرگسالان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13079 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش بزرگسالان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13080 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش بزرگسالان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13081 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13086 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13111 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13115 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13117 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13120 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13122 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13124 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13125 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13126 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13128 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13130 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
13133 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
13134 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13135 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13136 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13137 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13138 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن