دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12882 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12898 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12905 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12917 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12925 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12926 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12927 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12938 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12940 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12956 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12972 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12985 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13004 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13011 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13023 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13108 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13113 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13132 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش