دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12905 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12906 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
12907 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12908 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12909 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12910 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12911 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12912 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12913 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12914 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12915 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12916 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12917 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12918 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12919 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12920 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12956 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12957 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
12958 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12959 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12960 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12961 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12962 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12963 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12964 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13010 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13011 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13012 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
13013 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13014 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13015 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13016 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13017 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13018 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13019 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13020 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13021 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13022 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13023 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13024 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13025 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13026 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13056 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13057 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13058 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13059 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13060 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13061 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - آموزش بزرگسالان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13080 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش بزرگسالان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13093 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13094 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13095 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13097 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13098 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13099 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13100 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13112 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13113 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13114 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13115 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13122 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13123 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13136 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13137 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول