دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12925 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12926 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12927 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12928 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12929 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12930 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12931 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12932 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12933 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12934 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12935 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12936 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12937 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12970 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12971 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12972 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12973 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12974 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12975 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12976 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12977 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13034 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13035 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13036 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13037 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13038 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13066 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13067 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13068 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13069 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13070 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13071 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13103 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13104 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13105 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13106 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تحقیقات آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13117 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13118 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول