دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اراک و در رشته 1117 - مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12881 روزانه دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13107 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13112 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول