دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12881 روزانه دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12882 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12883 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
12884 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12885 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12886 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12887 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12888 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12889 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12890 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12891 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12892 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12893 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12894 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12895 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12896 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12897 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12898 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12899 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
12900 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
12901 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12902 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12903 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12905 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12906 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
12907 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12908 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12909 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12910 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12911 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12912 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12913 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12914 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12915 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12916 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12917 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12918 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12919 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12920 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12925 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12926 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12927 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12928 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12929 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12930 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12931 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12932 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12933 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12934 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12935 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12936 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12937 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12921 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12922 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12923 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12924 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12938 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12939 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی برنامه ریزی درسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول