دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12984 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
12985 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12986 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
12987 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12988 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12989 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12990 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12991 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12992 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
12993 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12994 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12995 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12996 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12997 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12998 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12999 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13000 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13001 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13002 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای مختص کارکنان شاغل مرد ناجا - برابر امین. - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13003 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13004 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13005 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13006 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13007 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13008 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13009 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13010 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13011 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13012 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
13013 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13014 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13015 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13016 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13017 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13018 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13019 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13020 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13021 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13022 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13023 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13024 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13025 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13026 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13034 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13035 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13036 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13037 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13038 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13027 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
13028 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13029 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13030 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13031 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13032 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13033 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13039 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13040 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13041 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13042 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13043 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13044 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13045 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13046 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13047 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول