دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13107 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13108 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13109 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13110 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13111 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13112 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13113 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13114 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13115 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13117 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13118 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13116 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13119 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان تکنولوژی آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول