دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13142 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
13146 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13147 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
13148 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13151 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13152 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13156 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13163 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13164 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13165 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
13166 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13169 روزانه دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13170 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13174 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
13178 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13179 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13180 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13182 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13186 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13187 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13189 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13190 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13193 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13194 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13198 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13199 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13200 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13203 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13219 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه دوم فقط زن
13220 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
13221 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
13222 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران