دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13141 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13142 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
13143 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13144 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13145 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13146 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13147 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
13148 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13149 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13150 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13151 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13152 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13153 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13154 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13155 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13156 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13157 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13158 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13159 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13160 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13161 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13162 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13163 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13164 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13165 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
13166 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13167 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13169 روزانه دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13170 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13171 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13172 روزانه دانشگاه یزد یزد علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13219 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه دوم فقط زن
13220 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آرشیوی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران