دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - علم اطلاعات و  دانششناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1119 - مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13141 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13142 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
13143 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13144 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13145 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13146 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13147 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
13148 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13149 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13150 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13151 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13152 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13153 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13154 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13155 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13156 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13157 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13158 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13159 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13160 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13161 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13162 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13163 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13164 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13165 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
13166 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13167 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13169 روزانه دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13170 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13171 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13172 روزانه دانشگاه یزد یزد علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13173 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13174 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
13175 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13176 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13177 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13178 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13179 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13180 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13181 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13182 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13183 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13184 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13185 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13186 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13187 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13188 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13189 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13190 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13191 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13204 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13205 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13206 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13207 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13208 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مطالعات کتابخانه های عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13210 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13192 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
13193 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13194 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13195 مجازي دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت کتابخانه های دانشگاهی آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
13211 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13212 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13213 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13214 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مطالعات کتابخانه های عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13196 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13197 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13198 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13199 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13200 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13201 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13202 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13203 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران علم سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13215 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13216 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اطلاعات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13217 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13218 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت کتابخانه های دیجیتال آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن