دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - آموزش و ادبیات زبان  فرانسه

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1120 - مجموعه زبان فرانسه (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13223 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13224 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13225 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13226 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13227 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13228 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13229 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13230 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13231 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13232 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13233 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13234 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13235 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13236 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13237 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13238 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13239 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13240 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13241 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13242 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13243 مجازي دانشگاه تهران تهران اموزش زبان فرانسه آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
13244 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13245 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اموزش زبان فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13246 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13247 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13248 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول