دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13267 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 16 نفر نیمه اول فقط زن
13273 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13274 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13275 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13278 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13287 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13293 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13294 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13309 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13313 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
13318 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13319 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13328 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13332 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13333 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13365 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13345 مجازي دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
13346 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13371 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13353 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13355 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13357 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13358 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13376 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13381 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13382 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13394 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
13396 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13398 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13404 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13415 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
13417 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13422 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13428 مجازي دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
13431 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13443 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13451 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13454 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13460 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13462 مجازي دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
13463 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13468 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13471 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13472 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن