دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13283 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13292 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
13325 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13331 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13354 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13399 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
13419 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13432 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه