دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13266 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13291 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13298 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13312 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13330 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13335 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13362 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13364 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13370 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13349 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13380 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13383 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13386 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13387 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13393 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13414 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13449 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13456 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13465 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13470 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13473 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13480 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول