دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13302 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13338 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13377 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13384 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13385 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13409 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13426 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13476 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13477 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26455 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول