دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قزوین و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13271 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13316 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13379 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13389 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13447 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13469 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13479 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13483 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13485 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول