دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13310 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13311 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13312 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13313 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
13314 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13315 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13316 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13317 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13318 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13319 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13320 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13321 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13322 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13323 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13324 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13325 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13326 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13327 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13328 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13329 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13330 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13331 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13332 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13333 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13334 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13335 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13336 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13337 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13338 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13339 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13340 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13341 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13342 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13343 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13344 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13412 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13413 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13414 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13415 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
13416 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13417 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13418 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13419 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13420 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13421 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13422 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13423 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13424 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13425 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13426 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13427 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13456 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13457 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13458 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13459 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13460 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13461 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول