دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13374 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13375 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13376 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13377 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13378 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13379 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13380 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13381 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13382 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13383 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13384 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13385 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13386 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13387 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13388 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13389 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13390 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13443 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13444 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13447 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13466 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13467 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13468 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13469 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13470 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13471 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13472 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13473 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13474 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13475 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13476 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13477 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13478 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13479 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13480 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13481 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13482 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13483 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13484 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13485 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13486 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13487 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26455 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول