دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه زبان انگلیسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13202 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13203 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13204 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13205 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13206 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13207 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13208 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13215 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13216 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13217 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13218 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین اموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13269 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13270 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13293 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13294 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13295 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13296 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13297 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول