دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره مجازي و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13345 مجازي دانشگاه تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
13346 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13347 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان اموزش زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13428 مجازي دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13462 مجازي دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور